LyricsLib

Scoff

Nirvana

In my eyes, I'm not lazy
In my face, it's not over
In your room, I'm not 'll'over
In your eyes, I'm not worth it
Gimmie back my alcohol, gimmie back my alcohol Gimmie back my alcohol, gimmie back my alcohol Gimmie back my alcohol, gimmie back my alcohol Gimmie back my, gimmie back my Gimme back

Heal a million, kill a million Peel a million, feel a million Heal a million, kill a million
In my eyes, I'm not lazy
In my face, it's not over
In your room, I'm not 'll'over
In your eyes, I'm not worth it
Gimmie back my alcohol, gimmie back my alcohol Gimmie back my alcohol, gimmie back my alcohol Gimmie back my alcohol, gimmie back my alcohol Gimmie back my, gimmie back my Gimme back

Heal a million, kill a million Peel a million, feel a million Heal a million, kill a million
In my eyes, I'm not lazy
In my face, it's not over
In your room, I'm not 'll'over
In your eyes, I'm not worth it
Gimmie back my alcohol, gimmie back my alcohol Gimmie back my alcohol, gimmie back my alcohol Gimmie back my alcohol, gimmie back my alcohol Gimmie back my, gimmie back my Gimme back

Heal a million, kill a million Peel a million, feel a million Heal a million, kill a million