LyricsLib

Magical Mystery Tour [Mono]

The Beatles

Roll up roll up for the Mystery Tour
Roll up roll up for the Mystery Tour

Roll up
That's an invitation
Roll up for the Mystery Tour
Roll up
To make a reservation
Roll up for the Mystery Tour

The Magical Mystery Tour
Is waiting to take you away
Waiting to take you away

Roll up
Roll up for the Mystery Tour
Roll up
Roll up for the Mystery Tour

Roll up
They've got everything you need
Roll up for the Mystery Tour
Roll up
Satisfaction guaranteed
Roll up for the Mystery Tour

The Magical Mystery Tour is hoping to take you away
Hoping to take you away

The Mystery Tour

Ah

The Magical Mystery Tour
Roll up
Roll up for the Mystery Tour

Roll up
That's an invitation
Roll up for the Mystery Tour
Roll up
To make a reservation
Roll up for the Mystery Tour

The Magical Mystery Tour
Is coming to take you away
Coming to take you away

The Magical Mystery Tour
Is dying to take you away
Dying to take you away
Take you today